Ile kosztuje kredyt studencki w 2015 roku?

08 stycznia
14:09 2016

1 października rozpoczął się nowy rok akademicki. Do 15 listopada 2015 r. studenci i doktoranci uczelni i jednostek naukowych mogą ubiegać się o nisko oprocentowane kredyty studenckie. Jak wygląda oferta kredytu studenckiego w roku 2015?

Kredyty studenckie zostały wprowadzone w 1998 roku. Ich celem jest ułatwienie młodym ludziom, których nie stać na studia, dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty studenckie są udzielane przez banki komercyjne, jednak budżet państwa dopłaca do oprocentowania tego zobowiązania. Dzięki temu kredyt ten jest tańszy niż inne produkty pożyczkowe.

Gdzie składać wnioski?

Wniosek o kredyt studencki należy złożyć do dnia 15 listopada 2015 r. w jednym z tych banków:

  • PKO Bank Polski,
  • Bank Pekao,
  • Bank Polskiej Spółdzielczości,
  • SGB-Bank.

Do wniosku student musi dołączyć zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów. W celu otrzymania kredytu niezbędne jest także złożenie dokumentów wymaganych do celów poręczenia kredytu, w tym oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku.

Koszt kredytu studenckiego

Kredyt studencki nie podlega oprocentowaniu przez okres studiów, a także przez koleje dwa lata po zakończeniu nauki. Jedynym kosztem naliczanym przez czas studiów do kredytu jest prowizja od wypłat, wynosi ona od 3 zł do 12 zł miesięcznie. Po dwóch latach od zakończenia nauki banki zaczynają naliczać się odsetki od zobowiązania. Według przepisów, oprocentowywanie kredytu studenckiego musi wynosić połowę stopy redyskontowej NBP – w tej chwili jest to 0,87%.

Wysokość dochodu w rodzinie

Kredyt studencki jest wypłacany przez bank w ratach po 600 zł miesięcznie przez 10 miesięcy w roku, czyli w czasie roku akademickiego. W grudniu 2015 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustali wysokość dochodu przypadającego na osobę w rodzinie studenta, który będzie dawał prawo do uzyskania kredytu studentom. W roku akademickim 2014/2015 dochód ten był ustalony na poziomie 2 500 zł.

Ocena zabezpieczenia kredytu

Do dnia 15 lutego 2016 r. banki muszą dokonać oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wybranej przez studenta raty kredytu 600 zł lub 800 zł. W przypadku, gdy poręczenie będzie za małe dla otrzymania raty 800 zł, bank następnie ocenia kryteria dla kwoty 600 zł. W sytuacji, gdy student otrzyma negatywną decyzję kredytową w jednym banku, wtedy w terminie do dnia 28 lutego 2016 r. może złożyć wniosek o udzielenie kredytu w innym banku. Umowy o kredyt studencki mogą być podpisywane do 31 marca 2016 r.